EctoTenancyEnforcer.TenancyViolation exception (Ecto Tenancy Enforcer v0.4.0)