Kazan v0.11.0 Kazan.Server.TokenAuth View Source

Link to this section Summary

Link to this section Types

Link to this type t() View Source
t() :: %Kazan.Server.TokenAuth{token: binary()}