MailSlurpAPI.Api.AliasController.delete_alias

You're seeing just the function delete_alias, go back to MailSlurpAPI.Api.AliasController module for more information.
Link to this function

delete_alias(connection, alias_id, opts \\ [])

Specs

delete_alias(Tesla.Env.client(), String.t(), keyword()) ::
  {:ok, nil} | {:error, Tesla.Env.t()}

Delete an email alias

Parameters

  • connection (MailSlurpAPI.Connection): Connection to server
  • alias_id (String.t): aliasId
  • opts (KeywordList): [optional] Optional parameters

    Returns

} on success {:error, info} on failure