mnemonic v0.2.1 Mnemonic

Documentation for Mnemonic.

Link to this section Summary

Link to this section Functions

Link to this function binary_to_byte(bin)
Link to this function derive_checksum_bits(entropy)
Link to this function entropy_to_mnemonic(entropy)
Link to this function generate(strength \\ 256)

Hello world.

Examples

iex> Mnemonic.hello
:world
Link to this function mnemonic_to_entropy(mnemonic)
Link to this function to_binary_string(binary)