SMPPEX.Pdu.bind-question-mark

You're seeing just the function bind-question-mark, go back to SMPPEX.Pdu module for more information.

Specs

bind?(t()) :: boolean()

Checks if Pdu is a bind request.

Examples

iex(1)> pdu = SMPPEX.Pdu.new(4)
iex(2)> SMPPEX.Pdu.bind?(pdu)
false
iex(3)> pdu = SMPPEX.Pdu.new(1)
iex(4)> SMPPEX.Pdu.bind?(pdu)
true