SMPPEX.Pdu.success_resp-question-mark

You're seeing just the function success_resp-question-mark, go back to SMPPEX.Pdu module for more information.

Specs

success_resp?(t()) :: boolean()

Checks if Pdu is a successful response Pdu.

Examples

iex(1)> pdu = SMPPEX.Pdu.new({0x80000004, 1, 0})
iex(2)> SMPPEX.Pdu.success_resp?(pdu)
false
iex(3)> pdu = SMPPEX.Pdu.new({0x80000004, 0, 0})
iex(4)> SMPPEX.Pdu.success_resp?(pdu)
true