Module mod_ssl_ca

CA supplied certificate handling.

Copyright © 2012-2020 Marc Worrell, Maas-Maarten Zeeman

Authors: Marc Worrell (marc@worrell.nl).

Description

CA supplied certificate handling

Function Index

observe_ssl_options/2Return the certificates of this site.
ssl_options/1

Function Details

observe_ssl_options/2

observe_ssl_options(Ssl_options, Context) -> any()

Return the certificates of this site.

ssl_options/1

ssl_options(Context) -> any()


Generated by EDoc