gleam/hackney

Types

pub type Error {
  InvalidUtf8Response
  Other(Dynamic)
}

Constructors

  • InvalidUtf8Response
  • Other(Dynamic)

Functions

pub fn send(req: Request(String)) -> Result(
  Response(String),
  Error,
)
pub fn send_bits(request: Request(BitBuilder)) -> Result(
  Response(BitString),
  Error,
)