I18nEx (i18n_ex v0.0.1)

Documentation for I18nEx.

Link to this section Summary

Link to this section Functions

Link to this function

current_locale()