Ory.Model.GetOrganizationResponse (ory_client v1.6.2)

Summary

Types

@type t() :: %Ory.Model.GetOrganizationResponse{
  organization: Ory.Model.Organization.t()
}

Functions