Ory.Model.IdentitySchemaPreset (ory_client v1.1.23)

Link to this section Summary

Link to this section Types

@type t() :: %Ory.Model.IdentitySchemaPreset{schema: map(), url: String.t()}