Ory.Model.ListOrganizationsResponse (ory_client v1.6.2)

B2B SSO Organization List

Summary

Types

@type t() :: %Ory.Model.ListOrganizationsResponse{
  organizations: [Ory.Model.Organization.t()]
}

Functions