Ory.Model.ManagedIdentitySchemaValidationResult (ory_client v1.1.23)

Ory Identity Schema Validation Result

Link to this section Summary

Link to this section Types

@type t() :: %Ory.Model.ManagedIdentitySchemaValidationResult{
  message: String.t() | nil,
  valid: boolean() | nil
}