View Source Kadena.Chainweb.P2P.BlockHashResponse (Kadena v0.19.1)

BlockHashResponse struct definition.

Link to this section Summary

Link to this section Types

@type items() :: list()
@type limit() :: non_neg_integer()
@type next() :: String.t() | nil
@type t() :: %Kadena.Chainweb.P2P.BlockHashResponse{
  items: items(),
  limit: limit(),
  next: next()
}