View Source mix pow (Pow v1.0.27)

Prints Pow tasks and their information.

mix pow