Boruta.Oauth.AuthorizeResponse (Boruta core v0.2.1) View Source

Authorize response

Link to this section Summary

Link to this section Types

Specs

t() :: %Boruta.Oauth.AuthorizeResponse{
  expires_in: integer(),
  redirect_uri: String.t(),
  state: String.t(),
  type: String.t(),
  value: String.t()
}

Link to this section Functions

Specs

from_token(token :: Boruta.Oauth.Token.t()) :: t()